?What makes academic leadership so challenging

מנהיגות אקדמית כוללת בתוכה אלמנטים ודרישות שאינם עומדים בקנה אחד עם אקסיומות מקובלות בתחום הניהול. רק תחשבו על העיסוק ביעילות לעומת הצורך האקדמיה בחופש וזמן מחשבה שבמקרים רבים היעילות מהם והלאה. ד״ר סוזאן פרוסטDr. Susan Frost, יועצת למנהיגות באקדמיה מתמודדת במאמרה עם הייחודיות של המנהיגות האקדמית דרך השאלה האם מנהיגים באקדמיה צריכים לחתור ליותר סדר? או שמא לנקוט בפעולות שנתפסות כמקדמות כאוס?