Transformational leadership and human capital within the disruptive business environment of academia

מאמר הבוחן את ההשפעה של מנהיגות אקדמית על טיפוח הון אנושי במסגרת אקדמית מנקודת מבטם של עובדי המוסדות להשכלה גבוהה. המחקר שהתקיים באוניברסיטות בירדן התמקד בזיהוי הגורמים של מנהיגות מקדמת שנתפסו כבעלי התרומה הפוטנציאלית הגדולה ביותר לפיתוח הון אנושי.