Respecting Generalist Faculty: Helping Teaching Faculty Support Our Students

חלק ניכר מההוראה באקדמיה מתבצע על ידי סגל ההוראה. השקעה בצוותי ההוראה ותמיכה בעבודתם היא בעלת פוטנציאל לשיפור חווית הלימוד הפקולטה וקידום יעדי ההוראה. שני מדדים שהשפעתם על שביעות הרצון של הסטודנטים.ות מכרעת. במאמר שפורסם באתר Academic-Leader מוצעות 10 עצות לקידום הההשקעה והתמיכה בסגל ההוראה.

פרופ' Thomas M. O’Shea ופרופ' Constance C. Relihan מציעים במאמרם מספר נקודות התייחסות שמטרתם חיזוק מערכת היחסים עם סגל ההוראה בפקולטה במטרה לשפר את רמת ההוראה וחווית הלמידה.

לכבד: לסגל ההוראה יש ידע רחב ומומחיות רבה וחשוב להודות למרצים על השקעתם.

מקום ליד השולחן: לסגל ההוראה צריכה להיות נציגות בתהליכי קבלת ההחלטות הרלוונטיות בפקולטה. נקודת המבט של סגל ההוראה כוללת תובנות חשובות, במיוחד לגבי תוכניות הלימודים ותגובות הסטודנטים לקורסים השונים. חברי וחברות סגל זה מלמדים מספר רב של סטודנטים ויכולים לתרום מידע משמעותי הנוגע להשלכות החלטות מדיניות המשפיעות על הוראה והלמידה.

גישה למימון והזדמנויות לפיתוח מקצועי: יש לתמוך בסגל ההוראה במימון לנסיעות לכנסים, חשיפת עבודתם ושיפור יעילות ההוראה באמצעות פעילויות פיתוח מקצועיות.

מטלות הוראה מגוונות: מתן הזדמנויות לסגל ההוראה ללמד קורסים שונים תורם לשמירה על רעננות ההוראה ומאפשר שינוי נקודת מבט.

פיתוח מתמשך של תוכניות לימודים: שינויים בתוכניות הלימוד הם הזדמנות לפתיחת קורסים חדשים ויוצרים אפשרות לשיתוף בין-תחומי המרחיב את ההשכלה הכללית של הסטודנטים בהתאם למטרות הפקולטה. שינויים אלה הם גם הזדמנות לשיתוף סגל ההוראה תוך יצירת אפיקי התפתחות למרצים.ות.

גודל כיתות סביר: הבטחת גודל כיתות סביר מאפשרת משוב תכוף ומעקב טוב יותר על רמת הלמידה של הסטודנטים, מה שמוביל בתורו, לשיפור שיטות ההוראה והגדלת מעורבות התלמידים.

יציבות תעסוקתית: הבטחת המשך העסקה אם על ידי קביעות או באמצעות חוזים רב-שנתיים, תורמת לתחושת הבטחון של סגל ההוראה, מגדילה את ההשקעה בקורסים ומאפשרת למרצים.ות להתמקד בהוראה מבלי להיות מוטרדים מחיפוש מתמיד של עבודה.

לעודד למידה מתמשכת ועדכון ידע: על המוסדות לתמוך באופן אקטיבי בחברי סגל ההוראה ולאפשר להם להתעדכן בנושאים ובמגמות רלוונטיים בתחומי ההשכלה הגבוהה. בהמשך לכך, לאפשר להם לתרום באופן פעיל לדיונים בקמפוס ולתהליך קבלת החלטות.

שטח משרדי מתאים: חברי סגל ההוראה נדרשים לעיתים שיחות פרטיות עם סטודנטים.ות. על הפקולטה לספק משרדים פרטיים או חללים מותאים למרצים.ות לצרכים אלו באופן שיבטיח סודיות ויתמוך בתקשורת יעילה.

בנוסף לדרישות אלה, המאמר מצביע על כך שהערכה מוסדית מדי פעם לעבודה המסורה של סגל ההוראה יכולה לתרום ולתמוך במחויבותם להצלחת הסטודנטים ולקידום הפקולטה והמוסד.

למאמר המלא