Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning

מאמר הבוחן את הדיגיטציה של הוראה והלמידה בהשפעת תהליכים חיצונים (ממשלתיים ובריאותיים) ותהליכים פנים מוסדיים בדנמרק ובנורווגיה. התוצאות מראות שתהליכי שינוי בתחום ההוראה הדיגיטלית הושפעו מהגורם היוזם אותם. במאמר מובהרים האופנים שבהם תהליכי הדיגיטיזציה בהוראה מושפעים מהתרבות הארגונית, הבשלות המוסדית והאקדמית ומתפקידם של צוותי המינהל.