RESEARCH AND DEVELOPMENT SERIES Effective Leadership in Higher Education (קישור)

Alan Bryman

אילו סגנונות וגישות מנהיגותיות הן אפקטיביות בהשכלה הגבוהה? אלאן בריימן מציע תשובות לשאלה זו באמצעות ראיונות וסקירת ספרות