8 Essential traits for effective leadership in higher education (קישור)

Brian Eastwood
תפקידי הובלה בכירים במערכת האקדמית מצריכים מגוון של יכולות. הנה 8 יכולות שמנהלים באקדמיה נדרשים להן