Leadership Development: Leadership Emergence to Leadership Effectiveness

עד כמה תוכניות הלימוד למנהיגות באקדמיה מקדמות מנהיגות אפקטיבית. החוקרים Gil Luria , Allon Kahana, Judith Goldenberg and Yair Noamהתמודדו עם השאלה במסגרת מחקר שדה של שנתיים.