Needed: Leadership Training for Faculty and Academic Staff

האם טיפוח יכולות מנהיגותיות רלוונטי רק לבעלי תפקידים? אן מארי קאנו (Annmarie Cano) וקית׳ וויטפילד  (Keith E. Whitfield) מאוניברסיטת וויין סטייט טוענים שפיתוח יכולות כאלו גם בקרב כלל הסגלים יכול לתרום לעובדים ולעובדות וגם להועיל למוסד האקדמי.

החוקרים אן מארי קאנו (Cano) וקית׳ וויטפילד  (Whitfield) מאוניברסיטת וויין סטייט טוענים שחשוב לפתח כישורי מנהיגות בקרב אנשי סגל המנהלי ואקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. הכשרה מנהיגותית תבסס את תפקידם של אנשי הסגלים כסוכני שינוי התורמים להצלחת המוסד ויתרונותיה לסגל המנהלי והאקדמי הם רבים:

  1. מאריך את "ספסל החילופים": בניית צוותים אפקטיביים מרחיבה את היצע המועמדים והמועמדות למשרות ניהוליות אדמיניסטרטיביות ויוצרת עתודה ניהולית מיומנת וזמינה לאיוש תפקידים שונים.
  2. מעצים את הסגל והצוות: הכשרת מנהיגות מאפשרת לעובדים והעובדות לקחת אחריות על התפתחותם.ן המקצועית ויוצרת אופק להתפתחות תעסוקתית.
  3. משפר את הגיוון וההכלה: יצירת אפשרות להכשרת מנהיגותית לכלל הסגלים והגדרות התפקיד מייצרת הזדמנות לזהות יכולות בתחום הניהולי אצל כל עובד ועובדת. עשייה זו תורמת בפועל להכלה ומקדמת גיוון בתפקידי מנהיגות.
  4. מגביר את המודעות למנטורים ולמודלים לחיקוי: פיתוח מנהיגות מרחיב רשתות חברתיות ומקצועיות בין הסגלים ומרחיב את החשיפה למודלים חיוביים של מנהיגות.

כדי לבסס תרבות של מנהיגות מקדמת במוסדות ההשכלה הגבוהה מוצעות במאמר שלוש גישות:

  1. הכשרת מנהיגות פנימית: הטמעת תוכניות הכשרת מנהיגות מקומיות לצד תוכניות פיתוח הובלה חיצוניות מנגישה את האפשרות לפיתוח מיומנויות הנהגה לכלל הסגלים.
  2. חונכות ומידע: הנגשת מידע על מסלולי מנהיגות יכולה לעזור לכלל הצוות להבין מה הם הדרישות לתפקידי מנהיגות ולבנות אמון אישי ביכולת המקצועיות הנוגעות להתאמה לתפקיד.
  3. הכרה בתרומת העובדים: הכרה ותגמול הסגלים על תרומתם להובלת המוסד/פקולטה/יחידה באמצעים שונים, לרבות פרסים והכרה ציבורית, מחזקת את ערך המנהיגות.

השקעה בפיתוח כישורי מנהיגות והובלה מניבה תוצאות חיוביות תוך הגדלת התרומה של בעלי תפקידים שונים במוסד ומשפרת את ההכנה של המוסדות להשכלה גבוהה לאתגרי ההשכלה הגבוהה של המאה ה-21.

למאמר המלא