Leadership Development? In Academia? Israeli Academia As a Leadership Development System

מערכות השכלה גבוהה מצויות בעשור האחרון בתהליכים מואצים של שינויי ארגוני והגדרה מחודשת של תפקידם בגלל תהליכי שינוי רחבים. התמודדות עם המציאות המשתנה מחייבת אימוץ של תפיסת הובלה אינטגרטיבית המותאמת למאפייניהם הייחודיים תוך הפיכת העיסוק במנהיגות ובפיתוח מנהיגות לחלק בלתי נפרד ממסלול ההתפתחות של סגל באקדמיה, מנהלי ואקדמי כאחד. במאמר מוצגים רעיונות לפיתוח מערכת מפתחת מנהיגות, כמו גם פרקטיקות לפיתוח מנהיגות ברמות הניהול השונות במערכת האקדמית בישראל.