Coming Together: A Case Study of Collaboration Between Student Affairs and Faculty at Norfolk State University

מה הקשר בין שיתוף פעולה בין  אקדמי – מנהלי להצלחתם של סטודנטים? ממצאי המחקר מבהירים ששיתוף פעולה כזה יכול לתרום לשימור הסטודנטים, להצלחה ולהבטחת סיום התואר בקרב סטודנטים בכלל, וסטודנטים ממשפחות מעוטות אמצעים בפרט.

במחקר שפרסם צוות המחקר Felecia Commodore, Marybeth Gasman, Clifton Conrad, Thai-Huy Nguyen נבחנת הצלחת שיתוף הפעולה בין דקנט הסטודנטים והסגל האקדמי באוניברסיטת נורפולק סטייט (NSU). אוניברסיטה שבה לומדים בעיקר סטודנטים וסטודנטיות ממשפחות מעוטות אמצעים. המחקר בוחן כיצד שיתוף הפעולה תורם להצלחתם האקדמית של התלמידים, מונע נשירה ומקדם את השלמת התואר. המחקר מבקש לתרום להבנת שיתוף הפעולה במוסדות הפונים לאוכלוסיות מעוטות אמצעים. במחקר נבחנת החשיבות של אלמנטים כמו חזון משותף, משימה מוסדית מוגדרת, מנהיגות ופיתוח אסטרטגיה ביצירת שיתוף פעולה מוצלח:

חשיבות שיתוף הפעולה: המאמר מדגיש ששיתוף פעולה, במיוחד בסביבות אקדמיות מעוטות משאבים, יכול ליצור סביבה תומכת ומטפחת עבור הסטודנטים ולשפר את תוצריהם אקדמיים.

משימה ותרבות מוסדית: סקירת הספרות מדגישה את המשמעות של המשימה והתרבות המוסדית בטיפוח שיתוף פעולה מוצלח. מוסדות עם חזון משותף וברור נוטים להשקיע מאמצים ולפתח כלים לטובת הצלחת התלמידים. הבנת הנורמות והערכים התרבותיים של הסטודנטים חיונית לבניית שותפויות אפקטיביות.

מנהיגות ותמיכה אדמיניסטרטיבית: תפקידה של מנהיגות, במיוחד של ההנהלה הבכירה, הוא קריטי בקידום ושימור שיתוף הפעולה. ההנהלה הבכירה צריכים לאתגר את ההנחות הקיימות של המוסד ולספק תמיכה לנטילת סיכונים אחראית במסגרת תהליך השינוי.

פיתוח אסטרטגיה לשיתוף פעולה: יש צורך בשינוי מערכות התגמול המוסדיות כדי להקל על שיתוף הפעולה. פיתוח גישה משולבת הכוללת אסטרטגיות מבניות ותרבותיות, תתגלה לרוב כיעילה. המחקר מנסה לפתח מסגרת להבנת תהליך השינוי הכרוך בשיתוף פעולה.

למאמר המלא