Chairs and Deans Collaborating on Enhancing Department Budgets

תקציב הפקולטה הוא כלי משמעותי למימוש מדיניות ובקידום תהליכי שינוי. במאמר שפורסם באתר Academic-Leader מוצעות אסטרטגיות שונות להגדלת תקציבי המחלקות והפקולטות במוסדות להשכלה גבוהה.

תקצוב הפקולטה ותקציבי המחלקות הנגזרים ממנו, הם בעלי חשיבות גדולה בהתנהלות הפקולטה. בעזרת שיתוף פעולה יכולים ראשי המחלקות והדיקנים.ות להגדיל את התקציב ולהשתמש בו בצורה המיטבית. פרופ' N Douglas Lees לשעבר סמנכ"ל תכנון ומימון, מציע מספר נקודות להתמודדות יעילה עם תקציב הפקולטה.
הבנת תהליכי התקצוב: חשוב שדיקנים.ות וראשי המחלקות יכירו את תהליכי התקצוב ברמה המוסדית והפקולטית. הכרה זו כוללת הבנה של מקורות הכנסה, עלויות שוטפות, מדיניות ונהלים הקשורים להקצאת תקציב.
מענקים פנימיים: למוסדות השכלה גבוהה רבים יש תוכניות מענקים פנימיות לשיפור ההוראה, המחקר והמעורבות הקהילתית. עודדו את חברי הסגל להגיש בקשה למענקים פנימיים למימון הפרויקטים שלהם, מה שיכול לסייע בהקלת הנטל הכספי של המחלקה. אישור הגשות פנימיות יכולה גם לשפר את הסיכויים להשיג מימון חיצוני.
מענקים חיצוניים: בחנו מה הן הזדמנויות למענקים חיצוניים בתחומים הנוגעים לעבודת הפקולטה. חלק מהמענקים כוללים החזר עלויות עקיפות (ICR) או כספי תקורה שיכולים לקזז עלויות מחקר מוסדיות, מה שמאפשר לשחרר מימון מוסדי לשימושים אחרים.
תרומות: בעוד שתרומות פילנתרופיות מיועדות לרוב למטרות ספציפיות, הן יכולות להועיל בעקיפין לפקולטות ומחלקות. אפשר לחפש תרומות לרכישות כמו מכשור למעבדות או שיפוץ מרחבים שימושיים. מלגות לסיוע כספי לסטודנטים הן חשובות מאוד. מלגות הממומנות על ידי תרומות יכולות למשוך יותר סטודנטים ולהגדיל את ההרשמה למחלקה.
שיתוף פעולה: שמרו על תקשורת פתוחה בין ראשי המחלקות לדיקנ.ית לאורך כל תהליך העבודה על התקציב. שתפו הצעות למקורות הכנסה חדשים, עבדו בשקיפות ושתפו פעולה בשינויי מדיניות הנחוצים כדי להקל על הגדלת תקציב.

זכורו, היישום הספציפי של האסטרטגיות המוצעות (ואסטרטגיות נוספות המוצעות במאמר המלא) תלוי במדיניות, בפרקטיקות ובסדרי העדיפויות של המוסד והפקולטה. חיוני לקיים דיאלוג עם בעלי עניין רלוונטיים ולהתאים את ההצעות לצרכים הספציפיים.

למאמר המלא