one university: תרגיל חקר באוניברסיטה העברית

מה המשמעות של One University? מה היתרונות והחסרונות של המודל. בתרגיל חקר שערכו עמיתי ועמיתות התוכנית מובילים באקדמיה נחקר הנושא תוך התמקדות באוניברסיטה העברית והקמפוסים שלה.