Five Ways Colleges and Universities Can Better Manage the Change Process

מוסדות להשכלה גבוהה מתקשים לקדם תהלכי שינוי למרות שבמקרים רבים השינוי הוא הכרחי ונדרש כדי להתמודד עם האתגרים הנוכחיים. אז מה הם השינויים הנדרשים וכיצד ניתן לקדם אותם אצלכם.ן?

הטקסט מדגיש את האתגרים העומדים בפני מוסדות ההשכלה הגבוהה הנדרשים לנהל לשינוי ארגוני. הוא מבהיר את הצורך בגישה יעילה לניהול שינויים בהקשרים שונים. מוצגים בו האתגרים שאיתם מתמודדת ההשכלה הגבוהה, השגיאות הנפוצות בהובלת השינויים והוא כולל גם המלצות לקידום שינוי אפקטיבי.

אתגרים בהשכלה גבוהה:

מעורבות נמוכה: רמות המעורבות בקרב הסגלים השונים והסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה נמוכה יחסית ומקשה על יישום יעיל של שינויים.

כישלון בשינוי ארגוני: בדומה לתעשיות רבות אחרות, רוב יוזמות השינוי הארגוני בהשכלה הגבוהה נכשלות.

שינוי מתמיד: מוסדות להשכלה גבוהה חווים שינויים תרבותיים, דמוגרפיים, טכנולוגיים ופיננסיים משמעותיים. שינויים אלה מחייבים את המוסדות להסתגל למציאות חדשה.

שגיאות נפוצות בניהול שינויים:

הכשרה לא מספקת של סגל: מוסדות עוברים תהליכי שינוי מבלי להכין את הסגל כראוי לכישורים הנדרשים או לשינוי במערך העבודה.

איחוד לא יעיל: תהליכי איחוד משאבים מתנהלים ללא תהליך של ארגון מחלקתי מקביל.

תקשורת לא מספקת: שינויים משמעותיים נעשים ללא תקשורת והדרכה, מה שמוביל לבלבול בקרב בעלי העניין.

בעיות בניהול שינויים בהנהלה הבכירה:

חוסר מודעות: למוסדות רבים אין מודעות או גישה אסטרטגית לניהול שינויים. התייחסות המקובלת רואה בשינוי אירוע בזמן שמדובר בתהליך מתמשך הדורש ליווי.

דיון יתר בוועדות: דיונים ממושכים בתהליכי שינוי בוועדות יוצרים תחושה של חוסר התקדמות שפוגעת במוטיבציה לשינוי.

5 דברים שאפשר לעשות כדי להוביל שינוי אפקטיבי:

הבנת השינוי: ישנם מחקרים רבים על תהליכי הפצת רעיון ואימוצו. מהמאמצים הראשוניים ועד לאחרוני המצטרפים. הבנה כיצד רעיון מתפשט והופך למציאות תעזור בשיווקו ובהבהרתו לציבור בעלי העניין.

הצג את השינוי כחוויה: הבן מה היא החוויה הנוכחית והבהר לבעלי העניין מה יהיו החוויות עתידיות שיצור השינוי.

אבחון ותכנון תוכנית: מחקר הערכה מקדים יתרום להבנת המוכנות לשינוי ויבהיר מי הם בעלי העניין, כיצד ניתן לרתום שותפים לתהליך ומה אמצעי הפרסום הנדרשים לקידומו.

גישה השתתפותית: שיתוף בעלי עניין בתהליך וזיהוי השותפים שיאמצו במהירות את השינוי, יתרום לקידום התהליך והפצת השינוי.

תהליך רזה: הימנע משינויים גדולים, איטיים ומסוכנים. עדיף ליישם תהליך מצומצם כפיילוט ולמדוד את התקדמותו. התהליך המצומצם יאפשר לקבל משוב מהיר ולהתאים את השינוי לשטח וצרכי בעלי העניין.

כדי לתרום להצלחת הסטודנטים, להגדיל את פרודוקטיביות המחקר וליעל את התפעול, צריך להפוך את היכולת לנהל שינויים לחלק מכישורי הליבה של ההנהגה במוסדות להשכלה גבוהה. בהתאם, מוסדות להשכלה גבוהה צריכים לחשוב מחדש על גישתם לניהול שינויים ולקדם גישה משתפת, מחקר מקדים והערכת התקדמות תהליכי השינוי.

למאמר המלא