"ראוי להערכה": פיתוח תשתיות ויכולות להערכת איכות פנימית במוסדות האקדמיים- IQA -ד"ר ורדה בן שאול, מ"מ מנכ"ל מל"ג-ות"ת

— 1 —
השינוי:

פיתוח תשתיות ויכולות הערכת איכות פנימיים במוסדות האקדמיים בישראל.

— 2 —
המצוי:

האגף להערכת איכות במל"ג הוקם ב2004 במטרה לבחון את איכות תוכניות הלימוד האקדמיות בתחומים שונים. בעשור הראשון לפעילותו עבד האגף באופן סיסטמתי ובתכנון רב שנתי. בכל שנה נבחרו מספר תחומי לימוד ועברו תהליך מעמיק ומקיף של הערכת איכות. התהליך כולל מספר שלבים: הערכה עצמית של המוסד, הקמה של ועדה בינלאומית המורכבת מחוקרים מובילים בתחום תוך דגש על מגוון הן מבחינת תחומי הידע והמחקר הרלוונטיים והן מבחינת הגיוון המגדרי והגאוגרפי, ביקור במוסדות האקדמיים, כתיבת דוחות מסכמים ומעקב אחר יישום ההחלטות שמתקבלות בנושא. אחרי שיותר מ70 תחומים עברו הערכת איכות (חלקם אף שני סבבים של הערכה) והשינוי בשטח היה ברור, התחילה באגף חשיבה על אופן התהליך וכיווני התפתחות נוספים.

כיוון שמערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כוללת מגוון של מוסדות בגדלים שונים, בעלי ותק שונה ובמיקודים שונים (לדוגמה, מכללות לעומת אוניברסיטאות), היה מקום להתחשב בשונות ובמגוון. כמו כן, לעיתים ועדות ההערכה הבינלאומית התקשו להתמודד עם כמות התכניות שהלכה וגדלה, עם ההבדלים הגדולים בין המוסדות שהתבטאו גם בצרכים ובמטרות של המוסדות. מעבר לקשיים הטכנים, נוצר גם עומס רגולטורי על המוסדות שחלקם ראו במל"ג "שוטר" במסגרת תהליך הערכת האיכות. תפיסה שנוגדת את המהות של תהליך הערכה שמתמקד דווקא בהזדמנות לשיפור.

— 3 —
הרצוי:

לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במערכת ההשכלה הגבוהה, ועל מנת לייעל את תהליכי הערכת האיכות והבטחתה ולהתאימם לאמות המידה הבינלאומיות (ESG- European Standards and Guidelines for Quality Assurance), הוחלט באגף להבטחת איכות במל"ג לקדם  הקמת מנגנונים פנים מוסדיים להבטחת איכות (IQA-Internal Quality Assurance). מנגנונים אלה יאפשרו למוסדות לבחון באופן עצמאי ובהתאם למאפייניהם הייחודיים את תחומי הלימוד שלהם, במטרה להעצים את איכותם האקדמית, תוך הטמעה גבוהה יותר של תרבות הערכת האיכות במוסד. מטרת השינוי היא יצירת תרבות של איכות והבטחתה. המוסדות שבשלים לכך, יכולים לכוון את תהליך הבדיקה לפי צרכיהם ואופיים.

במקביל, האגף להערכת איכות שוקד על פיתוח תהליכי הערכת איכות חיצוניים למנגנונים אלה (EQA- External Quality Assurance) – במטרה לוודא שמנגנונים אלה פועלים כנדרש ובהתאם לאמות המידה הבינלאומיות, וכן על מנת לסייע לגופים אלה לערוך תהליכי למידה ושיפור.

— 4 —
איך:

שלב 1- למידה מקדימה

מודל הערכה העצמית על ידי מוסדות להשכ"ג הוא מודל מוכר בעולם. לפני שהתחיל השינוי עברו עובדי האגף תהליך של למידה וחקירה של הנושא כדי להתמקצע ולהבין את היבטיו השונים.

שלב 2- פיילוט

הוחלט לקיים פיילוט שבו משתתפים בשלב זה  8 מוסדות שנבחרו על סמך קריטריונים סדורים המעידים על עוצמתם הרלוונטית לתהליך. קידום הפיילוט נעשה בזהירות ומתוך מודעות שמדובר בניסיון שדורש בדיקה וליווי מעמיק.

במסגרת הפיילוט יכולים המוסדות להתאים את תהליכי הערכה והבטחת האיכות לצרכיהם, ולהשתמש בהם גם ככלי ניהולי. הובלת התהליך על ידי המוסד מאפשרת להציף נקודות משמעותיות ייחודיות בהתאם לצרכי המוסד ואופיו.

שלב 2- בחינת תהליכי הבדיקה הפנימיים

בדיקת תהליכי הערכה הפנים מוסדיים ומנגנון הבדיקה בכל מוסד. אגף הערכת האיכות במל"ג בוחן ועוקב באופן רציף אחרי הפעלת המנגנון במוסד וכלל התהליכים הקשורים בו, בין השאר: תהליכי בחירת התחומים שיעברו הערכה, בחירת חברי הוועדה, תהליך הבקרה הפנים מוסדי, כולל יישום המלצות הועדות ועוד.

 

— 5 —
קשיים והתמודדויות:

תהליך השינוי הוא איטי וכולל אתגרים שונים, בהם אתגרים טכניים, תקציביים ועוד. כחלק מההתמודדות, ממליצה המל"ג למוסדות לשתף פעולה ולבחון ביחד תוכניות דומות כדי לעזור במימון ובכל תהליך הפעלת הוועדה.

קושי נוסף שנולד מהמעבר לתהליך IQA הוא האובדן של המבט הרוחבי שהתקבל כשהמל"ג בחן את כל תחומי הלימודי. זה קושי שבטווח הארוך ידרוש פיתוח פתרונות בנוסף לאפשרויות הקיימות כיום.

התמודדות נוספת היא פנים ארגונית. אחרי ניסיון שנצבר בתהליכי הערכת האיכות, קידום תהליך השינוי לווה בחששות בתוך מערכת המל"ג מהעברת האחריות אל המוסדות שאמורים בהתאם לפיילוט לבדוק את עצמם. החשש הוא ש"נותנים לחתול לשמור על השמנת". בהתאם, במל"ג עובדים בצמוד עם המוסדות המשתתפים בפיילוט ומלווים אותם בתהליך כדי לעזור להם לשמר את רמת הערכת האיכות וליישם אותה באופן אובייקטיבי וכנה.

— 6 —
מסקנות:

המודל המשולב של בחינה פנימית על ידי המוסדות- IQA מצד אחד, ובמקביל המשך הערכה של המל"ג את המנגנונים והתהליכים – EQA , דורש גם שינוי בתפיסת הרגולטור: מביצוע לליווי ובקרה. יסודות מערכת אגף הערכת האיכות לא שונו אלא נבנתה עליהן קומה שניה חדשה שיוצאת מנקודת הנחה שלמוסדות יש את הכלים לבחינה עצמית, ואגף הערכה של המל"ג יכול להעביר אליהם את האחריות. זו הסתכלות שונה על התהליך שדורשת פיתוח, התאמה וליווי.