השתקפות מנהיגות וניהול אקדמי במדיה הישראלית – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן

במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל כמעט ולא מתקיים שיח העוסק במנהיגות והובלה אקדמית. גם בתקנונים ובחוקות של האוניברסיטאות בישראל אין כמעט פירוט של הקריטריונים הנדרשים מבעלי התפקידים בהנהלה הבכירה. בדו"ח משותף של מובילים באקדמיה ומוסד שמואל נאמן בטכניון מופו הדרישות הניהוליות כפי שהופיעו במסמכים שונים שפרסמו מוסדות ההשכלה הגבוהה.