Deans' Dilemmas: Practicing Academic Leadership (קישור)

פרופ׳ ג׳יימס פנס

 

במסגרת תפקידו, דיקן צריך לתרגם דילמות להחלטות באופן אפקטיבי. פרופ׳ ג׳יימס פנס, הפרובוסט של האוניברסיטה הלותרנית הפסיפית מביא ומתאר כמה מדילמות מרכזיות אלו